وویژیک شزنی

دبل خوش شانسی شزنی در مقابل فیورنتینا
دبل خوش شانسی شزنی در مقابل فیورنتینا | دبل خوش شانسی شزنی در مقابل فیورنتینا
گلر یوونتوس: من بهترین دروازه بان تاریخم!
ووژچک شزنی دروازه بان لهستانی یوونتوس خود را بهترین دروازه بان تاریخ قلمداد کرد.
شزنی: من بهترین دروازه بان تاریخ فوتبال هستم!
وویژک شزنی، دروازه بان لهستانی یوونتوس به شوخی خود را بهترین دروازه بان تاریخ فوتبال خطاب کرد.