پدیده خودرو

حمیداوی:با امیدابراهیمی در مرحله مذاکره ایم نه قرارداد
حمیداوی:با امیدابراهیمی در مرحله مذاکره ایم نه قرارداد | حمیداوی:با امیدابراهیمی در مرحله مذاکره ایم نه قرارداد