پر مرته ساکر

آرسنال 8-2 به منچستر باخته بود ولی انگار نه انگار
پر مرتساکر ستاره آلمانی سابق آرسنال در کتاب بیوگرافی خود به ذکر خاطرات جالبی از دوران حضورش در آرسنال پرداخته است.