پورتلند بلیزرز

خلاصه بسکتبال پورتلند - لس آنجلس لیکرز
خلاصه بسکتبال پورتلند - لس آنجلس لیکرز | این بازی در تاریخ 2 شهریورماه 1399 و 23 آگوست 2020 برگزار شد
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - اورلاندو مجیک
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - اورلاندو مجیک | این بازی در 3 مارچ 2020 مصادف با 13 اسفند 98 برگزار شد
خلاصه بسکتبال یوتاجاز - پورتلند بلیزرز
خلاصه بسکتبال یوتاجاز - پورتلند بلیزرز | این بازی در تاریخ 13 بهمن 98 مصادف با 2 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - ایندیانا پیسرز
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - ایندیانا پیسرز | این بازی در تاریخ 7 بهمن 98 مصادف با 27 ژانویه 2020 برگزار شد
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - پورتلند بلیزرز
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - پورتلند بلیزرز | این بازی در تاریخ 28 دی ماه 98 مصادف با 18 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - میامی هیت
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - میامی هیت | این بازی در تاریخ 16 دی 98 مصادف با 6 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فینیکس سانز - پورتلند تریل بلیزرز
خلاصه بسکتبال فینیکس سانز - پورتلند تریل بلیزرز | خلاصه بسکتبال فینیکس سانز - پورتلند تریل بلیزرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - پورتلند بلیزرز
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - پورتلند بلیزرز | این بازی در تاریخ 20 آذرماه برگزار شد.
خلاصه بسکتبال پورتلند تریل بلیزرز - ساکرامنتو کینگز
خلاصه بسکتبال پورتلند تریل بلیزرز - ساکرامنتو کینگز | خلاصه بسکتبال پورتلند تریل بلیزرز - ساکرامنتو کینگز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - اگلاهاماسیتی
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - اگلاهاماسیتی | این بازی در تاریخ 28 نوامبر 2019 مصادف با 7 آذرماه 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - پورتلند بلیزرز
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - پورتلند بلیزرز | این بازی در تاریخ 19 نوامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال گلدن استیت - پورتلند بلیزرز
خلاصه بسکتبال گلدن استیت - پورتلند بلیزرز | این بازی در تاریخ 14 آبان مصادف با 5 نوامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - ساکرامنتو کینگز
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - ساکرامنتو کینگز | این بازی در تاریخ 26 اکتبر برگزار گردید
خلاصه بسکتبال یوتاجاز - پورتلند بلیزرز
خلاصه بسکتبال یوتاجاز - پورتلند بلیزرز | این بازی در تاریخ 17 اکتبر 2019 برگزار شد