پوریا فیاضی

فیاضی: فیزیک کوبایی‌ها وحشتناک بود!
دریافت کننده تیم ملی والیبال گفت: می دانم که مقابل کوبا خیلی بد شروع کردیم، اما بازی اول همیشه خیلی سخت است.