پیام ملکیان

خرید عنایتی به نفت مسجدسلیمان رفت
بازیکن جدید قشقایی شیراز با جدایی از این تیم راهی نفت مسجدسلیمان شد.