پیانیچ

گل دوم یوونتوس به بولونیا(پیانیچ)
گل دوم یوونتوس به بولونیا(پیانیچ) | گل دوم یوونتوس به بولونیا(پیانیچ)
والی تماشایی پیانیچ
والی تماشایی پیانیچ | گل اول یوونتوس به اسپال توسط پیانیچ در دقیقه 45 یوونتوس 1 - اسپال 0