پیم وربیک

سرطان سرمربی هلندی را از فوتبال گرفت!
پیم وربیک سرمربی 63 ساله هلندی پس از نبرد با بیماری سرطان، در 63 سالگی درگذشت.