چمن

زمین چمن خشک ورزشگاه تختی جم بخاطر عدم آبیاری
زمین چمن خشک ورزشگاه تختی جم بخاطر عدم آبیاری | زمین چمن خشک ورزشگاه تختی جم بخاطر عدم آبیاری در بازی با سایپا