کامران قاسمپور

قاسم پور و ساروی به دیدار فینال راه یافتند
قاسم پور و ساروی با پیروزی مقابل حریفان به دیدار فینال راه یافتند.