کامران منزوی

منزوی : حضور به جای استقلال درآسیا خواب و رویا است
عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت ضمن اعلام اینکه حضور در آسیا، به جای استقلال خواب و رویا است گفت : ما مثل برخی باشگاه ها به بانک ها 1500 میلیارد بدهی بانکی نداریم.