کاندروا

گل تماشایی کاندروا برای اینتر
گل تماشایی کاندروا برای اینتر | گل چهارم اینتر به لچه توسط کاندروا