کریس کولمن

بیل خیلی هم خوب اسپانیایی حرف می زند
کریس کولمن سرمربی سابق ولز معتقد است بر خلاف نظر رسانه ها، گرت بیل به خوبی می تواند اسپانیایی صحبت کند.