کسر امتیاز

توضیحات انصاری فرد درباره کسر 6 امتیاز از پرسپولییس در دوران مدیریت او
توضیحات انصاری فرد درباره کسر 6 امتیاز از پرسپولییس در دوران مدیریت او | در زمان مدیریت انصاری فرد بنا به اتفاقاتی که میدانیم از پرسپولیس بدلیل تخلفاتی ...