کلن

عملکرد کوتینیو با زدن اولین گل برای بایرن مقابل کلن
عملکرد کوتینیو با زدن اولین گل برای بایرن مقابل کلن | عملکرد فیلیپ کوتینیو با زدن اولین گل برای بایرن مقابل کلن در بوندسلیگا