کلیولند کاوالیرز

خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - بوستون سلتیکس | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - ایندیانا پیسرز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - ایندیانا پیسرز | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - ایندیانا پیسرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال میامی هیت - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال میامی هیت - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 4 اسفند مصادف با 23 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - لس آنجلس کلیپرز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - لس آنجلس کلیپرز | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - لس آنجلس کلیپرز
خلاصه بسکتبال اوکلاهما سیتی تاندر - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال اوکلاهما سیتی تاندر - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال اوکلاهما سیتی تاندر - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال گلدن استیت - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال گلدن استیت - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 13 بهمن 98 مصادف با 2 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - تورنتو رپترز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - تورنتو رپترز | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - تورنتو رپترز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - نیو اورلینز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - نیو اورلینز | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - نیو اورلینز
خلاصه بسکتبال دیترویت پیستونز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال دیترویت پیستونز - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال دیترویت پیستونز - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال لس آنجلس کلیپرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال لس آنجلس کلیپرز - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 25 دی ماه 98 مصادف با 15 ژانویه 2020 برگزار شد
خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال لس آنجلس لیکرز - کلیولند کاوالیرز لیگ حرفه ای بسکتبال nba
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 22 دی ماه 98 مصادف با 12 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - مینه سوتا تیمبرولوز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - مینه سوتا تیمبرولوز | این بازی در تاریخ 16 دی 98 مصادف با 6 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - بوستون ستلیکس
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - بوستون ستلیکس | این بازی در تاریخ 7 دی ماه 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - کلیولند کاوالیرز | خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - کلیولند کاوالیرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - کلیولند کاوالیرز
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - کلیولند کاوالیرز | این بازی در تاریخ 21 آذر 98 برگزار شد.