گرم کردن

حضور پر سر و صدای اندک پرسپولیسی های بنیان دیزل
حضور پر سر و صدای اندک پرسپولیسی های بنیان دیزل | گرم کردن بازیکنان پرسپولیس قبل از بازی با ماشین سازی
ورود و گرم کردن بازیکنان ماشین‌سازی و استقلال درمیان تشویق هواداران
ورود و گرم کردن بازیکنان ماشین‌سازی و استقلال درمیان تشویق هواداران | ورود بازیکنان ماشین سازی و استقلال به بنیان دیزل