گرند اسلم

به مناسبت نوزدهمین گرند اسلم نادال
به مناسبت نوزدهمین گرند اسلم نادال | کلیپی که به بعد از قهرمانی نادال روی مانیتور ورزشگاه آرتور اش به مناسبت نوزدهمین گرند اسلم نادال پخش شد و اشک او را ...