گزارشگری سرهنگ علیفر

سامره: گزارش آقای علیفر زیبایی گل من را شهید کرد!
سامره: گزارش آقای علیفر زیبایی گل من را شهید کرد! | آدم به دشمنش هم چنین پاسی نمی دهد گزارش آقای علیفر زیبایی گل من را شهید کرد! بخش هایی از مصاحبه ...