گزارشگری سرهنگ علیفر

کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی
کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی | کنایه امیر آقایی به اطلاعات سرهنگ علیفر در برنامه دورهمی
سامره: گزارش آقای علیفر زیبایی گل من را شهید کرد!
سامره: گزارش آقای علیفر زیبایی گل من را شهید کرد! | آدم به دشمنش هم چنین پاسی نمی دهد گزارش آقای علیفر زیبایی گل من را شهید کرد! بخش هایی از مصاحبه ...