گلزنی

گلزنی مهرداد محمدی برای العربی مقابل الخور
گلزنی مهرداد محمدی برای العربی مقابل الخور | گل اول العربی به الخور توسط مهردادمحمدی در دقیقه 18
گلزنی اینیستا برای ویسل کوبه
گلزنی اینیستا برای ویسل کوبه | گلزنی اینیستا برای ویسل کوپه