گلنوش خسروی

نیمار ایرانی به کوناک اسپور ترکیه پیوست
بازیکن 18 ساله فوتبال بانوان ایران راهی فوتبال ترکیه شد و با تیم کوناک اسپور به توافق دست یافت.