گل بازی

پنالتی گیری آزمون و گل دوم زنیت به اوفا توسط زیوبا
پنالتی گیری آزمون و گل دوم زنیت به اوفا توسط زیوبا | گل دوم زنیت به اوفا توسط زیوبا روی پنالتی گرفته شده توسط سردار آزمون در دقیقه 32
گل دوم بایرن مونیخ به سویا(مارتینز)
گل دوم بایرن مونیخ به سویا(مارتینز) | گل دوم بایرن مونیخ به سویا(مارتینز)
گل اول سویا به بایرن مونیخ (اوکامپوس-پنالتی)
گل اول سویا به بایرن مونیخ (اوکامپوس-پنالتی) | گل اول سویا به بایرن مونیخ (اوکامپوس-پنالتی)