گل نکردن دروازه خالی

دروازه خالی های گل نشده به دست بازیکنان مشهور
دروازه خالی های گل نشده به دست بازیکنان مشهور | وقتی بازیکنان مشهور و با قیمتهای بالا حتی از پس یک دروازه خالی بدون و احتمال موفقیت 99% بازهم توپ را گل ...