گوندوغان

تمرینات منچسترسیتی و چالش پنالتی با گوندوغان
تمرینات منچسترسیتی و چالش پنالتی با گوندوغان | تمرینات پر نشاط سیتیزن ها با چالشهای جذاب ضربات پنالتی با گوندوغان و ارکان