ینس لمان

نویر به مراتب بهتر از تراشتگن است
ینس لمان دروازه بان سابق تیم ملی آلمان در مصاحبه ای به صحبت پیرامون مانوئل نویر و تراشتگن پرداخت.