ینس لمان

هر روز در تمرین آرسنال بحث و جدل داشتیم
ینس لمان گلر آلمانی سابق آرسنال فاش ساخت که در بهترین آرسنال تاریخ هم شرایط تمرینی چندان مساعد نبوده است.
نویر به مراتب بهتر از تراشتگن است
ینس لمان دروازه بان سابق تیم ملی آلمان در مصاحبه ای به صحبت پیرامون مانوئل نویر و تراشتگن پرداخت.