یورگن گده (سرمربی)

یورگن گده در کلاس مربیگری محصص (عکس)
مرتضى محصص، رییس کمیته فنى و توسعه فدراسیون فوتبال تدریس کلاس مربیگرى A در منطقه شرق آسیا را بر عهده داشت.