گل دیدنی پیمان بابایی از وسط زمین برای سومقاییت

گل دیدنی پیمان بابایی از وسط زمین برای سومقاییت

در این تیم مهدی شریفی دیگر لژیونر ایرانی محسوب میشود.

منبع : ورزش سه