آغاز لیگ در گفت وگوی حمیدرضا صدر و هومن افاضلی

گفتگوی حمیدرضا صدر با هومن افاضلی درباره شروع لیگ و نظرات هومن افاضلی درباره سه سرمربی قابل توجه لیگ 99-98

منبع : ورزش سه