درخشش های مسوت اوزیل در فصل نه چندان خوب 19-2018

مسوت اوزیل با تمام صحبت ها درباره ضعیف بودن و سال بی رونق و ناکام او در فصلی که گذشت باز هم عملکردهایی را به جای گذاشت که به دور از انصاف است تا به آنها اشاره نکنیم با هم به عملکردهای خوب این ستاره می نگریم.

منبع : ورزش سه