تاثیرگذاری مهدی طارمی روی گل پنجم ریو آوه

با گرفتن پنالتی توسط مهدی طارمی

منبع : ورزش سه