خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0

خلاصه بازی پاری سن ژرمن و تولوز در هفته سوم لوشامپیونه فرانسه

منبع : ورزش سه