گل تماشایی کاندروا برای اینتر

گل چهارم اینتر به لچه توسط کاندروا

منبع : ورزش سه