خوشحالی پس از گل قربانی با نیمکت نشینان

علی قربانی خوشحالی اش پس از ثبت اولین گل فصل سپاهان در نقش جهان را با نیمکت نشینان تقسیم کرد.

منبع : ورزش سه