پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریوآوه

پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریو آوه در برابر تیم قدرتمند اسپورتینگ

منبع : ورزش سه