گلهای عجیب و غیرمعمولی در دنیای فوتبال

گلهای که به طرز عجیب و جالبی به ثمر رسیده اند . گاه اتفاقی و گاه با ترفندهای عجیب و جالب

منبع : ورزش سه