کنترل توپهای استثنایی در دنیای فوتبال

کنترل توپ

کنترل توپ اولین نمایش تکنیک فوتبالیست است .همه چیز بستگی به نحوه بر خورد بازیکن در برابر محیطی موافق (یاران خود) یا محیطی مخالف (حریفان)دارد. هدایت توپ برای یار خودی یا کنترل آن در برابر حریف ، هر کدام به اقدامی متفاوت نیاز دارد که باید با موقعیت بازی هماهنگ باشد .
در فوتبال نوین تصاحب توپ به وسیله کنترلی معقول کارآیی ، سرعت و راه حل مطلوب برای گریز از حریف را به ما می دهد . اما اگر خط را پیش بینی نکنید ، هرگز در حرکت خود آزادی عمل نخواهید داشت . ارزیابی موقعت توپ به تنهائی کافی نیست ، بلکه ارزش واقعی موقعیت بازی را باید شناخت . نگاه سریع به پشت سر به منظور ارزیابی موقعیت حریف یا یار خودی ، داشتن دیدی وسیع و سرعت در تصمیم گیری نیز همه لازم هستند . با کنترل توپ تنها ، شما آن را تصاحب می کنید ، اما این روشن بینی است که اهمیت زیادی دارد . کنترل توپ بستگی به دو موقعیت متفاوت دارد :

کنترل توپ هنگام دریافت آن در توقف
کنترل توپ در حال حرکت هنگامی که می خواهید آن را تصاحب کنید .


توانائی شما در کنترل توپ های زمینی یا هوایی و عکس العمل سریع شما برای انتخاب حرکت مناسب ، موجب برتری شما بر حریف خواهد شد . دوباره تاکید می کنیم : به شرطی که در کنترل توپ سریع تر عمل کنید.
این سرعت عمل است که بازیکن را مجبور می کند مشکلات کنترل را درک و رفع کند . شرایط بازی ابدا تکرار نمی شوند . در نتیجه ، گوناگونی انواع کنترل ها بستگی به حرکت تکنیکی و سطح تماسی دارد که در برابر توپ مورد استفاده قرار می گیرد .

منبع : ورزش سه