گل‌چیپ‌نانی 10 ثانیه‌پس‌از شروع بازی از وسط زمین

منبع : ورزش سه