3 سیو پی در پی دروازه بانها در ضربات پنالتی

وقتی دروازه بانی با هنرنمایی های خود و سیو سه پنالتی سرنوشت تیمش را به نفع خود تغییر می دهد و باعث موفقیت تیمش می شود.

منبع : ورزش سه