گلزنی فالکائو در اولین بازی برای گالاتاسرای


شروع رویایی ال تایگر؛
رادامل فالکائو در اولین بازی خود برای گالاتاسرای موفق به گلزنی شد

منبع : ورزش سه