گل اول لوانته به رئال مادرید توسط مایورال

گلزنی بورخا مایورال به تیم سابق خود و عدم خوشحالی وی پس از باز کردن دروازه رئال

منبع : ورزش سه