دادرس : قانون مالیات ورزشکاران ایراد دارد

صحبت های دادرس درباره قانون مالیات ورزشکاران

منبع : ورزش سه