حاج رضایی:در فوتبال ایران عاشقان رفتند و کاسبان آمدند

آسیب شناسی دربی 90 با حضور
"امیر حاج رضایی"

مصاحبه اختصاصی سایت و اپلیکیشن آنتن با امیر حاج رضایی در مورد آسیب های دربی

منبع : ورزش سه