حضور پر سر و صدای اندک پرسپولیسی های بنیان دیزل

گرم کردن بازیکنان پرسپولیس قبل از بازی با ماشین سازی

منبع : ورزش سه