هاشمی طبا: حضور بانوان در استادیوم ویژه نیست؛ حق طبیعی آنهاست

هاشمی طبا: حضور خانم ها در استادیوم ویژه نیست؛ حق طبیعی آنهاست

منبع : ورزش سه