چرا سوپر جام کنسل شد؟

گوشه ای از صحبت های پندار توفیقی در آنتن

منبع : ورزش سه