ضربه چیپ دیدنی دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن

ضربه چیپ دیدنی آنخل دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن به نیس

منبع : ورزش سه