دو سوپرگل 60 متری متوالی در لیگ ژاپن

دو سوپرگل 60 متری در لیگ ژاپن در یک بازی در فاصله 90 ثانیه

منبع : ورزش سه