ویولن نوازی و آواز خواندن هادی چوپان

ویولن نوازی و آواز خواندن هادی چوپان قهرمان بندسازی ایران و عنوان دار در مسابقات مستر المپیا

منبع : ورزش سه