سرپرست رایکا: هیئت فوتبال با ما دشمنی خونی دارد

گفتگوی اختصاصی ورزش سه با سرپرست تیم رایکا بابل

منبع : ورزش سه