گلهای بازی میشلن 2 - شارلروا 2 (گلزنی کاوه)

بلژیک - ژوپیر لیگ

گلهای بازی میشلن 2 - شارلروا 2 (گلزنی کاوه)

منبع : ورزش سه